తలసాని గతంలో..ఏం మాట్లాడిండో తెలుసా..

20:11 - May 16, 2017

తెలంగాణ భక్త జనులారా..? తెరాసా కార్యకర్తలారా... విపక్ష కుట్రదారులారా..? మూగ జనులారా..? అందరికి ఒక్కటే పారి జేప్తున్న ఇనుండ్రి.. ఇద్వర్ సంది మీరు ఎవ్వలైనా సరే.. కేసీఆర్ను గానీ.. ఆళ్ల కొడ్కును గానీ.. బిడ్డను గానీ.. అల్లున్ని గానీ.. ఏమన్న అన్నరే అన్కో.. మీ నాల్కె శీరేస్తరట.. తెలంగాణ పోరాట యోధుడు తలసాని శీనన్న హెచ్చరిస్తున్నడు ఇని తగు జాగ్రత్తలు దీస్కోండ్రి..

Don't Miss