పార్టీల ఉగాది 'పంచాంగం’..

20:19 - March 29, 2017

ఏ పూటకు ఆ పాట వాడుడు మనం రాజకీయనాయకుల దగ్గరనే జూశ్నం ఇన్నొద్దులు గని.. ఆఖరికి పంచాంగం జెప్పె అయ్యగార్లు గూడ అట్లనే తయ్యారైండ్రు.. వాళ్లు గూడ ఏ ఎండకు ఆ గొడ్గు వడ్తున్నరు.. పంచాంగం అనేది ఒక్కటే తీర్గ ఉండాలేగని పార్టీ ఆఫీసులు మారినప్పుడల్ల పంచాంగం మారుతదా..? కని మారుతున్నది మన అయ్యాగార్ల పుణ్యాన..సూడండి ఎలానో..

Don't Miss