మంత్రాలు జేస్తున్నదని చేశిండ్రు మర్డర్...

21:41 - December 20, 2017

తెలుగు తప్పని సరిమీద జనం కన్నెర్ర, పితృవియోగ నేతను పల్కరిచ్చిన సీఎం, మందక్రిష్ణ అరెస్టు మీద రగులిన ఎమ్మార్పీఎస్, మంత్రాలు జేస్తున్నదని చేశిండ్రు మర్డర్, పగటీలే ఇంట్లకు జొర్రిన చిరుత పులి...ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...  

 

Don't Miss