హన్మంతన్న సదివేంది..

20:39 - March 14, 2017

ఎవ్వలన్న ఒక్కటో తరగతి సద్వినంకనే రెండు మూడు నాల్గు ఐదు.. ఇట్ల వర్సవెట్టి సద్వుకుంటవోతరుగదా..? ఫస్టు డిగ్రీ సద్వి.. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సద్వి.. తర్వాత పదో తర్గతి సద్వి.. ఇట్ల ఒక్కటో తర్గతి సద్వి.. మీదికెళ్లి కిందికొస్తరా..? కిందికెళ్లి మీదికి వోతరా..? పోరుగదా..? కని మన తెలంగాణల ఒక లీడరు అట్లనే వొయ్యిండు.. ఆయన కథ ఏందో వీడియోలో సూడుండ్రి..

Don't Miss