సంపూ సన్న పిన్ను ఛార్జర్ దొరికిందా | ప్రాంక్ కాల్ చేసిన సంపూని ఆడుకున్నారు..