అవార్డు తీసుకుని బిత్తిరి సత్తి ఏం చేశాడో తెలుసా..