మూఢనమ్మకాల పై మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం అన్నారో తెలుసా..?