ఏవరాదళితులు.. ఏమీటా భారతం..

20:44 - July 11, 2017

అర్జుడి విగ్రహాని నెత్తిమీద పెట్టుకొని ఎంతో సంతోషంగా మోసుకొస్తారు..ఎంతో ఉత్సహాంతో తము మోసుకొచ్చిన కళ్ల మీద తమ కళ్లేదుటే పసుపు నీళ్లు చల్లుతుంటే వారి హృదయం అవమానా భారంతో ముగులుతుంటుంది. అందరిలాగే తము అగ్నిగుండంలో పరుగెత్తాలని ముచ్చటపడతారు. కానీ అక్కడ కనకన మండే అంక్షాల కోలిమి వారి కాళ్లకు బంధనాలు వెస్తోంది. బకసూరిడికి ఆహరం తీసుకెళ్లే ఘట్టంలో తాము బండి కట్టి బీముని తరుపున నడవలని ఆరాటపడుతుంటారు. కానీ అక్కడ పెత్తందార్లు కొరడా పట్టుకుని నిలబడతారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మహా భారత ఉత్సవాలలో ఎన్నొనో అవమానాలు, వేధనలు, బాధలు వాటన్నిటిని దిగమింగుతునే తమ కళను ప్రదర్శిస్తున్నారు దళితులు...ఏవరా దళితులు..? ఏమీటా భారతం..? ఎందుకీ అవమానాలు..? 

Don't Miss