పవన్ కళ్యాణ్ తో ఇంత గట్టిగా మాట్లడింది మీరొక్కరే.. : లైవ్ షో లో కాలర్