గెలిచింది వైసీపీ నుండి టీడీపీలో ఎలా పని చేస్తారు..