తప్పు జేశినోళ్లంత చట్టం ముంగట సమానమే.

20:20 - July 10, 2017

ఇగ రేపు రేపు జనం జేయవల్సిన పని ఏం లేదు.. ఖాళి ఐదేండ్ల కొకపారి మాకు ఓట్లేయుండ్రి.. తిని ఇండ్లళ్ల నిమ్మలంగ నిద్రవోండ్రి.. బువ్వ మేమే వెడ్తం..అమ్మో కోదండరాం సారు ఏమో అనుకున్నంగని.. పెద్ద జంగే తయ్యారు జేస్తున్నడుగదా సిరిసిల్ల దిక్కు..ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర, పోనీ ఈ ప్రపంచంల ఎవ్వడైనా సరే మంత్రగాడు అనెటోడు ఉంటే.. వానికి మంత్రాలొస్తె.. నా మీద ప్రయోగించుండ్రి..జామాబాద్ జిల్లాల గొర్లు జోరుగ వంచుతున్నట్టున్నరుగదా..? అందరికి ముడ్తున్నయా.?? గోర్లు.. ఇగ మరి సర్కారు ఇచ్చిందిగదా..?మీరు బాగ గమనించుండ్రి.. భూముల పంచాదిల ఎప్పుడు పేదోళ్లె ఇర్కుతాఉంటరు.. అంతెందుకు మన తెలంగాణ ఆంధ్ర దీస్కుందాం..తప్పు జేశినోళ్లంత చట్టం ముంగట సమానమే.?.. చట్టం తనపనితాను జేస్కుంటవోతనే ఉంటది..జనంతోని వచ్చిందే ఈ సావు.. ఓట్లు లీడర్లకేస్తరు.. కోరికలు దేవుండ్లను గోరుకుంటరు.. పనులు గాకుంటే దేవున్ని తిడ్తరు.. లీడరు రాంగనే చేతులెత్తి మొక్కుతరు.. ఇంక నయ్యం ముడ్డి గడ్గిచ్చుకోకపొయ్యిండో..? పాడుగాను.. ముఖ్యమంత్రి అనంగనే అదేదో బ్రహ్మదేవుని ఇంట్లకెళ్లి ఊశిపడ్డట్టు ఫీలైతుంటరు కొందమంది..

 

Don't Miss