ప్లిఫ్ కార్డులో సెల్ బుక్ చేస్తే రాయి వచ్చింది..

20:24 - October 21, 2017

ఈ నడ్మ ఆన్ లైన్ మోసాలు ఎక్వైపోయినయ్ గదా..? ఇర్వైవేల రూపాల ఫోను నాల్గువేలకే ఇస్తున్నం అని చెప్పంగనే అబ్బా అగ్వకొస్తున్నదని ఎగవడి పైసలు గడ్తున్నరు పార్సల్ ఇప్పిసూశి ఎడ్డిమొఖం ఏస్తున్నరు.. మాజీ నల్లగొండ జిల్లాల ఇద్దరు మోసపోయిండ్రు.. ఒకాయినకు సెల్ ఫోన్ వచ్చేదుంటే రాళ్లొచ్చినయ్.. ఇంకొకాయినకు ఇర్వైవేల ఫోనుకు బదులు ధనలక్ష్మీ యంత్రమొచ్చింది..గీ ముచ్చట జూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss