తల్లిని చెత్తకుపపల ఏశిన కొడుకు

20:33 - December 25, 2017

ప్రజలారా ఒక్కటి బాగ గమనించుండ్రి.. ఈ భూమ్మీద ఏ బిడ్డైనా తల్లి కడ్పులకెళ్లే జన్మిస్తడుగదా..? తల్లి కడ్పుల కెళ్లి బైటికి రానంత సేపు వానికి కులం అంటుతదా..? బైటికి రాంగనే కులం అంటుకుంటది.. మనుధర్మ శాస్త్రం అనేది ఎంటవడి వానికి కులాన్ని తలిగిస్తది.. బాపనోళ్లంల తల్కాయలకెళ్లి వుట్టిండ్రట.. పరిపాలించెటోళ్లు బుజాలళ్లకెళ్లి వుట్టిండ్రట.. కోమటోళ్లు తొడలళ్ల కెళ్లి వుట్టిండ్రట.. ఇగ బీసీలు,ఎస్సీ,ఎస్టీలు పాదాలకాడికెళ్లి వుట్టిండ్రట.. ఇట్ల వుడ్తుండొచ్చునా చెప్పుండ్రి..?

టీఆర్ఎస్ పార్టోళ్లే గాదు.. కాంగ్రెస్ పార్టోళ్లు గూడ బీసీల మీద గావురం డ్రమ్ముల కొద్ది కుమ్మరిస్తున్నరుగదా..? అధికారంలున్నప్పుడు వీళ్లు వట్టిచ్చుకోలే వాళ్లు వట్టిచ్చుకోలె.. మళ్ల అధికారం సాధించుకునెతందుకు బీసీలు యాదికొస్తున్నరు.. బీసీలతాన ఓటు అనే ఆయుధం లేకపోతె వాళ్లను దేకగూడ దేకకపోతుండే.. పార్టీల డ్రామాలు జూడుండ్రి బీసీ ప్రజలారా..?

ముల్లును ముల్లుతోనే దీయాలే.. పువ్వును పువ్వుతోనే గొయ్యాలే అన్నట్టు.. పదవికి దూరం జేశిన పాటను పాటతోనే ఎదుర్కోవాలె అనుకున్నట్టుంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ.. రెండువేల పందొమ్మిది ఎన్నికలకు పాటకాళ్లను తయ్యారు జేస్తున్నది.. ఇప్పటికే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్పున సాంస్క్రుతిక శాతను ఏర్పాటు జేశి ఏపూరి సోమన్నను చైర్మన్ను జేశింది..

మొన్ననే గాదు సిరిసిల్ల కాడ ఒకామె సచ్చిపోతె కిరాయి ఇంటోళ్లు శవాన్ని తీస్కరాకుండ్రి అని ఎల్లగొట్టింది.. అగో సేమ్ అసొంటిదే మళ్లొకటి అయ్యింది అదే సిరిసిల్ల కాడ.. ఇంట్ల కిరాయి ఉన్నోళ్ల పైసలకు ఏ అంటు ముట్టు ఉండది తీస్కునెతందుకు.. వాళ్లు ఇంట్ల పండుగలు జేస్కుంటె పాపముండది.. కని ఆ ఇంటి మన్షి సచ్చిపోంగనే ఇంటి ఓనర్కు

అమ్మా నేను వుట్టినప్పుడు నువ్వు జోర బొంతల జుట్టి చెత్తకుండిల వడేయలేదుగదా..? నన్ను మంచిగ సాది పెద్దోన్ని జేశ్నందుకు.. నిన్ను దీస్కపోయి చెత్తకుప్పల ఏశి చేతులు గడుక్కుంట అని అన్నంత పనిజేశిండు ఒక కొడ్కు.. కన్నతల్లిని సంచిల మూటగట్టి బత్కుండంగనే చెత్తకుప్పలవడేశెటోన్ని కొడ్కే అందామా..? రాక్షసుడు అందామా చెప్పుండ్రి.. ఆ తల్లే లేకపోతే వీడెవ్వడు ఇంతకు..?

అయ్యా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు.. శ్రీ నారాచంద్రబాబునాయుడుగారూ.. మీ కొడ్కుకు తాగుడు అల్వాటుండి.. రోజు తాగొచ్చి మీ కోడలును వేధిస్తుంటె ఒప్పుకుంటరా తమరు..? ఒప్పుకోరు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంల మహిళలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలె సారూ..? మీ ఇంటి ఆడోళ్లకున్నట్టు అక్కడి మహిళలకు ఆత్మగౌరవం లేదా..?

అబ్బా ఈ పోలీసోళ్లకు మామూళ్ల వసూలు జేసుడేగని.. పంచుకునుడు తెలుస్తలేనట్టుంది.. గంభీరావు పేట పోలీసు స్టేషన్ల సిబ్బంది మంచిగనే వసూలు జేస్తున్నరు.. ఉశ్కె ఫిల్టర్ల కాడ.. ఆడా ఈడగని.. పంచుకునుడు కాడనే పరేషాన్ అయితున్నదట.. ఆ పంచాది తెగక.. నల్గుట్ల కొచ్చింది ఇగ మరి మనమే తశ్వ జేయవల్సుంటది సూడుండ్రి..

 

Don't Miss