డి.శ్రీనివాస్ పర్పతి వెంచుకున్నడా..? పర్వు దీస్కున్నడా.?

19:45 - June 28, 2018

నాకు ఒక ముచ్చట అర్థంగాదు.. కడపల ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ వెట్టాలే అని దీక్ష జేస్తున్నోళ్లు తెల్గుదేశం పార్టోళ్లే.. తులం ముక్కుపుల్లను కన్కదుర్గమ్మకు ఇచ్చెతందుకు ఇంత ఇంతెజామా..? ఇప్పుడు డీశ్రీనివాసు.. కేసీఆర్ కథ ఒక్కపారి జూద్దాం.. నా ప్రాణం బొయ్యినా పర్వలేదు.. నాకు ప్రాణమంటే లెక్కలేదుగని..? అరే వారీ కులం ఉన్నదిరా ఇంకా ఈ భారతదేశంల అంటె ఎవ్వడు ఇనడు.. ఏడున్నది కులం..? బాలికాకకు బాగనే తీర్వాట్కం దొర్కినట్టుందిగదా..? అరే నీయక సర్కారు బడి అంటే అదోక దేవాలయంరా వారీ.. దొంగలందు తెల్వితక్వ దొంగలు వేరయా..? విశ్వదాభిరామా.? నీకు తెల్వదా వేమ..? గీ గరం గరం ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss