కోడి గుడ్ల మీద పొదిగిన మానవుడు..

21:42 - March 30, 2017

పండుగగోల్గే సొంతెండవెడ్తున్న రఘువీరా... ఇరవై రెండేండ్ల సందిజేస్తున్న ఉగాది నిరసన పాత పాలమూరు జిల్లాల ముస్లీంం పంచాంగం... ఉగాదినాడు ఈయన ఇంటికి ఉరుకొచ్చిన జనాలు, కూల్ డ్రింకులు తాగండి ఆరోగ్యం పాడుజేసుకోండ్రీ,... ఒంగోలు జిల్లాల ఒలకురావు చేసిన పెప్సి సీస, 
శ్రీకాకుళం రైతులకు ఎలుగుబంట్లతోని సీత గోస.. గెదువుదామని ఉర్కుతే మీద పడ్తున్నయట, కోడి గుడ్ల మీద పొదిగిన మానవుడు.. ఇంత పనులను జేస్తున్న ప్రెంచీ ఆర్టిస్టు, కొండచిలువు కడుపుల దొరికిన మనిషి జాడ, ఇండోనేషియా దేశంల అక్బర్ ఆత్మార్పణ,..అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం..

 

Don't Miss