మానవి వార్తల సమహారం

14:38 - December 15, 2017

కళ్ల ముందే కట్టుకున్నావాడు ఘో మత్యకు గురైతే ఆమె మనస్సు పదే వేదన, బాధకు అంతు ఉంటుందా దానికి కారణమైన వారు తన కన్నావారైతే ఊహించేందుకు కూడా భయంకరమైన సంఘటన అటువంటి సందర్బన్ని ఎదురించి నిలబడింది ఓ యువతి. న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడింది. అటు ఎడారి ఇటు మంచు కొండలు, చుట్టు పచ్చటి ప్రకృతి ఉండే దేశం అప్ఘానిస్తాన్ ఇప్పడు బాంబుల మోతతో దద్దరిలింతుంది. దేశంలో శాంతి నెలకొల్పడానికి 20 మంది యువతులు సైనిక శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి మరిన్ని వార్తల కోసం వీడియో చూడండి.

Don't Miss