పాలపర్తి సంధ్యరాణి ఈనాటి స్ఫూర్తి

14:03 - July 3, 2017

అవరోధలను అధికమించి వికలాంగులు సాధిస్తున్న విజయాలు ప్రతిఒక్కరు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలసిన అవసరం ఉంది. తమకున్న లోపాలకు క్రుంగిపోకుండా తమ జీవితాలను విజయగీతికలు తీర్చిదిద్దుకుంటున్న వారు ఎందరో ఉన్నారు. కాలం చేసిన గాయాలు కొందరివైతే, ప్రమాదవశాత్తు వికలాంగుల వారు కొందరు. ఇలా కారణమెదైనా వైకల్యాం అనుభవిస్తూ విజయపథంలో ప్రయాణించిన వారి విజయాలకు తన రచనల ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు పాలపర్తి సంధ్యరాణి.....ఈనాటి మన స్ఫూర్తి మరింత సమాచారం కోసం వీడియో చూడండి.

Don't Miss