39 పెండ్లిలు..94 మంది పిల్లలు..

20:14 - October 23, 2017

ఇంక కొన్ని రోజులు ఇట్లనే భూమ్మీద ఉండెనాంటే... శ్రీక్రిష్ణ పరమాత్మున్ని మరిపిచ్చెతట్టే ఉన్నడు ఒకాయిన.. ముప్పై తొమ్మిది మందిని పెండ్లి జేస్కోని తొంబై నాల్గు మంది పిల్లలను గన్నడంటే.. చెప్పుండ్రి వాడు పోరగాళ్ల కంపిని వెట్టునట్టే లేదు ముచ్చట.. ఇప్పటికి మళ్ల సంబంధాలు జూస్కుంటనే ఉన్నట్టుండు.. బైటిదేశాలపొంటే ఉంటరేమో అనుకున్నగని.. మనదేశంల గూడ మోపైండుగదా ఒకాయిన మరి ఆయన కథ సూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss