లైవ్ షో లో ప్రంక్ కాల్ తో చుక్కలు చూపించిన హేమ చంద్ర..