ఎన్నాళ్లి మూఢ నమ్మకాలు

20:57 - July 10, 2017

మనం శాస్త్రసంకేతిక రంగంలో పరుగులు తీస్తున్నాము..మనం డిజిటల్ అభివృద్ధిలో విమానం కంటే వేగంగా వెళ్తున్నాము..ఇవి ప్రొద్దున్న లేస్తే మనం వినే మాటలే..కానీ ఈ సమాజంలో కూడా మూఢనమ్మకాలను మోస్తున్నాము..మూఢత్వం కారణంగా ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. మనం సాధించామని చెబుతున్న అభివృద్ధిని వెక్కిరిస్తున్న మూఢనమ్మకాల పై ఈరోజు వైడ్ యాంగిల్.

Don't Miss