పాటకాని చేతులకు గొలుసులేసిన పోలీసోళ్లు....

12:55 - September 3, 2017

కుందనం మోపుజేస్తున్న పువ్వుగుర్తొళ్లు..సెప్టెంబర్ 15జంచాదికి అధికారిక పట్టం, బండారు దత్తన్న మంత్రి పదవి ఊస్టింగ్..అభివృద్ధి కూడా హానే అనుకున్న మంత్రి, బాగా బల్చి మాట్లాడుతున్న బాబుమోహన్..ప్రశ్నించిన రైతులను బూతులుదిట్టిండు, పాటకాని చేతులకు గొలుసులేసిన పోలీసోళ్లు....ఇంటిపంచాదీలకు జొర్రిన తెలంగాణ సర్కార్, పోలీసాయనను పొర్క పొర్క కొట్టిండు.. తాగినంక వానిదెట్లైతదల్లా తప్పు, అమెరికాను వొణికిస్తున్న పంచభూతాలు....అవే ట్రంప్ గారికి అసలైన శత్రువులు... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

Don't Miss