ప్రగతి నివేదన సభ ప్రాంతంలో తగ్గిన వర్షం

రంగారెడ్డి : కొంగరకలాన్ ప్రగతి నివేదన సభ ప్రాంతంలో వర్షం తగ్గింది. సభ పరిపరాల్లో వాతావరణం సందడిగా మారింది. 

 

Don't Miss