భారత సైన్య నిషేధిత మారణాయుధాల లభ్యం...

ప్రకాశం : హనుమంతరాయుని పల్లెలో భారత సైన్య నిషేధిత మారణాయుధాలను పోలీసులు లభ్యం చేసుకున్నారు. పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. 

Don't Miss