మనసు లేని మంత్రి.. ప్రాణాపాయంలో ఉన్న వ్యక్తిని పట్టించుకోకుండా...