లైవ్ షో కి కాల్ చేసిన వైఫ్ ని గుర్తు పట్టని ధన్ రాజ్