పవన్ పిలిస్తే జన సేనకు వెళ్తా.. ఫ్యాన్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తా..