ఒక వర్గం ఉండమంటుంటే… ఇంకో వర్గం పొమ్మంటుంది

ఒక వర్గం ఉండమంటుంటే… ఇంకో వర్గం పొమ్మంటుంది