71 వేల మందికి నియామకపత్రాలు అందించిన ప్రధాని మోదీ

71 వేల మందికి నియామకపత్రాలు అందించిన ప్రధాని మోదీ

71 వేల మందికి నియామకపత్రాలు అందించిన ప్రధాని మోదీ