ఐపీఎల్‌లో మరో రెండు కొత్త జట్లు..ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..!

ఐపీఎల్‌లో మరో రెండు కొత్త జట్లు..ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..!