అసెంబ్లీలోకి ఫోన్లు తీసుకురావద్దు

అసెంబ్లీలోకి ఫోన్లు తీసుకురావద్దు