పాద’యాత్ర’లతో పట్టాభిషేకం ఖాయమా?

పాద'యాత్ర'లతో పట్టాభిషేకం ఖాయమా?

×