అట్టారి – వాఘా సరిహద్దుల్లో సైనిక విన్యాసాలు

అట్టారి – వాఘా సరిహద్దుల్లో సైనిక విన్యాసాలు