ఏపీలో విలీనం చేశారు కాబట్టి సమస్యలు తప్పవు

ఏపీలో విలీనం చేశారు కాబట్టి సమస్యలు తప్పవు

ఏపీలో విలీనం చేశారు కాబట్టి సమస్యలు తప్పవు