పోలవరంపై కేంద్రం నుంచి సానుకూల నిర్ణయం..!

పోలవరంపై కేంద్రం నుంచి సానుకూల నిర్ణయం..!