తప్పుడు వార్తలకు టీఆర్ఎస్ నేతలు క్షమాపణ చెప్పాలి

తప్పుడు వార్తలకు టీఆర్ఎస్ నేతలు క్షమాపణ చెప్పాలి

తప్పుడు వార్తలకు టీఆర్ఎస్ నేతలు క్షమాపణ చెప్పాలి