ఒకే వేదికపైకి సీజేఐ ఎన్.వి.రమణ, సీఎం జగన్

ఒకే వేదికపైకి సీజేఐ ఎన్.వి.రమణ, సీఎం జగన్

ఒకే వేదికపైకి సీజేఐ ఎన్.వి.రమణ, సీఎం జగన్