ఉండేది ఎవరు? ఊడేది ఎవరు?

ఉండేది ఎవరు? ఊడేది ఎవరు?

ఉండేది ఎవరు? ఊడేది ఎవరు?