అభ్యర్థి ఎవరన్నది చర్చ అనవసరం

అభ్యర్థి ఎవరన్నది చర్చ అనవసరం