తెలంగాణలో ముందస్తు తప్పదా.?

తెలంగాణలో ముందస్తు తప్పదా.? ,

తెలంగాణలో ముందస్తు తప్పదా.?