పరువునష్టం దావా వేసే బదులు ఆ పని చేయొచ్చు కదా

పరువునష్టం దావా వేసే బదులు ఆ పని చేయొచ్చు కదా