తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సంక్రాతి సెలవులు పొడిగింపు..?

తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సంక్రాతి సెలవులు పొడిగింపు..?