తెలంగాణలో ఏవై.4 వేరియంట్‌.!

తెలంగాణలో ఏవై.4 వేరియంట్‌.!