ఎఫ్‪ఆర్‪వో శ్రీనివాస్ రావు హత్య పథకం ప్రకారమే జరిగిందా?

ఎఫ్‪ఆర్‪వో శ్రీనివాస్ రావు హత్య పథకం ప్రకారమే జరిగిందా?

ఎఫ్‪ఆర్‪వో శ్రీనివాస్ రావు హత్య పథకం ప్రకారమే జరిగిందా?