15 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ

15 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ