భారీ వర్షాలకు కుంగిన జమ్మలమడుగు బ్రిడ్జి

భారీ వర్షాలకు కుంగిన జమ్మలమడుగు బ్రిడ్జి