పైసలు ఖర్చుపెట్టడం కాదు..విద్యలో ప్రమాణాలు కావాలి

పైసలు ఖర్చుపెట్టడం కాదు..విద్యలో ప్రమాణాలు కావాలి