ఆగస్టు 15 నుంచి ఇండియాలో 5జీ సేవలు ప్రారంభం

ఆగస్టు 15 నుంచి ఇండియాలో 5జీ సేవలు ప్రారంభం