భార్య పేరును రోడ్డుకీడ్చుకున్నది చంద్రబాబే

భార్య పేరును రోడ్డుకీడ్చుకున్నది చంద్రబాబే