ఒక్కటైన ప్రకాష్‌రాజ్, మంచు విష్ణు

ఒక్కటైన ప్రకాష్‌రాజ్, మంచు విష్ణు