కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్‪గా మల్లికార్జున్ ఖర్గే?

కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్‪గా మల్లికార్జున్ ఖర్గే?

కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్‪గా మల్లికార్జున్ ఖర్గే?